Wuknjenska platforma

Witajće pola LernSax!

LernSax je wuknjenska, komunikaciska a kooperaciska płonina w interneće. Wona je wuwita za kubłanišća w Sakskej. Najwšelakoriše digitalne dźěłowe graty pomhaja wuwučowacym, šulerjam, staršim a zwonkašulskim partneram komunikaciske, wuknjenske a dźěłowe procesy organizować a přewjesć.

Z pomocu tuteje internetneje płoniny staja wučerjo šulerjam nadawki, dźěłowe łopjena a dalše medije k dispoziciji, kotrež maja prěnjotnje wučbu podpěrać a wudospołnjeć. Zdobom pak su tež wuknjenje doma a samo widejokonferency móžne. Šulerjo maja tež móžnosć wobdźěłane nadawki po žadanju wučerja do wotpowědneho rjadowaka w jednotliwym předmjeće zaso wotkłasć. Nic naposledk informuje platforma wo terminach rjadownje a šule. Kontakt mjez šulerjemi a wučerjemi je přez mailku runje tak móžny kaž tež přez spěšnu powěsć („quickmessage“).

Lernsax