Šulski wotběh

Na našej šuli wuwučujemy po cyłodnjowskim principje.

Rano wotměje so wučba w blokomaj. Cyłodnjowske poskitki (GTA), zaměrny přihot na kónčne pruwowanja (PV) kaž tež zhotowjenje domjacych nadawkow (HA) su do wotběha dnja integrowane. Jako přikład widźiće tu typiski hodźinski plan tydźenja.

časpóndźelawutorasrjedaštwórtkpjatk
7.30 hodź. hač doblok 1blok 1blok 1blok 1blok 1
9.00 hodź.blok 1blok 1blok 1blok 1blok 1
9.20 hodź. hač doblok 2HA, GTA, PVblok 2blok 2blok 2
10.50 hodź.blok 2HA, GTA, PVblok 2blok 2blok 2
11.05 - 11.50 hodź.5. hodźina5. hodźina5. hodźina5. hodźina5. hodźina
12.20 - 13.05hodź.6. hodźina6. hodźina6. hodźinaHA, GTA, PV6. hodźina
13.10-13.55 hodź.7. hodźina7. hodźina7. hodźina7. hodźina7. hodźina
14.00 - 14.45hodź. 8. hodźina8. hodźina8. hodźina 
zastup:07:00 hodź
předklinkanje:07:25 hodź
1./2. hodź.07:30 hodź bis 09:00 hodź
snědańska přestawka 
3./4. hodź.09:20 hodź bis 10:50 hodź
5. hodź.  11:05 hodź bis 11:50 hodź
wobjedowa přestawka 
6. hodź. 12:20 hodź bis 13:05 hodź
7. hodź.  13:10 hodź bis 13:55 hodź
8. hodź. 14:00 hodź bis 14:45 hodź

Při „horcoće" skróća so hodźiny wučby wot druheho bloka na 35 mjeńšinow.
Ličba hodźinow wostanje.

1./2. hodź.07:30 hodź bis 09:00 hodź
snědańska přestawka 
3./4. hodź.09:20 hodź bis 10:30 hodź
5. hodź.10:40 hodź bis 11:15 hodź
6. hodź.11:20 hodź bis 11:55 hodź
wobjedowa přestawka 
7. hodź.12:25 hodź bis 13:00 hodź
8. hodź.13:05 hodź bis 13:40 hodź

wotzamknjenja

Na našej šuli wobsteji móžnosć docpěć realnošulske wotzamknjenje kaž tež hłownošulske wotzamknjenje. Za móžny a wolóženy přechod na gymnazij, poskićimy rušćinu jako cuzu rěč.

powołanska orientacija

Dobry přihot našich šulerjow na čas po šuli je nam jara wažny. Tohodla započinamy w 7. lětniku ze zaměrnym orientowanjom na powołanje. W běhu 8. a 9. lětnika tutón proces intensiwěrujemy. Tak trenujemy na přikład z realnymi firmami požadanske rozmołwy. W kooperaciji z BFW Twar Sakska z.t. Nadzawodoweho wukubłanskeho centruma Budyšin přewjedźemy intensiwnu powołansku orientaciju. Do poskićeneho projekta „šulerska dźěłarnja“ zapřijeja so wšitcy šulerjo 7. do 9.lětnika. Woni dóstanu we wšelakim časowym a tematiskim ramiku intensiwne poradźowanje.

Šulerjo,kotřiž změja po wšěm zdaću ćeže, šulu wuspěšnje zakónčić, smědźa so za wosebitu podpěru při zdobyću hłownošulskeho zakónčenja a zastupa do powołanskeho wukubłanja přizjewić.

Kóždy šuler 9. lětnika absolwuje w tydźenjomaj do oktoberskich prózdnin šulerski zawodny praktikum.

Za prašenja wot požadanja hač k wuběrkej so hodźacych firmow steji šulerjam tu w šuli prawidłownje powołanska poradźowarka Agentury za dźěło Budyšin k dispoziciji.

kontakt: » powołanski poradźowar
kontakt: » přewod při zastupje do powołanja jako

Kóždy šuler móže sej cyłodnjowski poskitk we formje dźěłoweho zjednoćenstwa wuzwolić.

Na našej šuli dźěłamy po koncepće połnje zapřijateje formy cyłodnjowskich poskitkow. To rěka, zo su naše cyłodnjowske poskitki do wučbneho wotběha zapřijate a zo ma kóždy šuler móžnosć sej poskitk wolić a tutón w za to předwidźanym času wopytać. Tydźensce wutoru w 2. bloku a štwórtk w 6. hodźinje maja šulerjo móžnosć so na dźěłowych skupinach wobdźěleć. Tute sebi po swojich zajimach wuzwola a wopytuja poskitki zawjazowace za jedne šulske lěto. Nimaja-li šulerjo zajim na dźěłowych skupinach abo njemóža so woni z kapaciskich přičin wobdźělić, potom wopytuja hodźiny domjacych nadawkow. Runočasnje stej šulska biblioteka a kompjuterowy kabinet wotewrjenej.

dźz.zam.termin w času cdp
akrobatikaknjeni Försterowaštwórtk
kopańcaknjez Měrćinkwutoru
zahrodaknjez Zenknerwutoru
drjewoknjez Sachsawutoru a štwórtk
wuměłstwo a wuhotowanjeknjeni Pallmannowawutoru
muzejknjez Wjacławkštwórtk
šićeknjeni Alhelmowawutoru a štwórtk
šachknjez Sćapanštwórtk
serbske jutrowne jejkaknjeni Měrćinkowaštwórtk
blidotenisknjez Měrćinkštwórtk

šulska biblioteka

Wo šulsku biblioteku (wotnožce wokrjesnej biblioteki w Budyšinje) stara so knjeni Šołćina.

praktikum w zawodźe

Praktikum w zawodźe za 9. lětnikow so jako 2-tydźenski blokowy praktikum přewjedźe.

busowy wobchad

Do našeje šule chodźa šulerki a šulerjo z wokolnych wsow a gmejnow. Woni su na šulski bus pokazani. Próstwy za busowy wupokaz so w sekretariaće wudawaja.

staršiske wječory

Dwójce w šulskim lěće přewjedu so staršiske wječory.

staršiske rěčne dny

Dwójce wob lěto, w nowembru a w aprilu (hlej lětny plan), poskićamy krute staršiske rěčne dny. Hdyž je potrjeba, móža sebi starši indiwidualnje termin z rjadowniskim abo fachowym wučerjom dojednać.

wotzjewjenje šulerki abo šulerja

Wšědnje na spočatku 1. wučbneje hodźiny praša so wučer za šulerkami a šulerjemi, kotrež njejsu přitomni a zapisa tute do rjadowniskeje knihi. Rjadowniski rěčnik tute nanajpozdźišo po 1. bloku w sekretarjaće přizjewi.

namóc

Namóc so na našej šuli w žanej formje njeakceptuje a so na kóždy pad pochłosta. Sobuwjedźenje wšitkich družinow brónjow je kruće zakazane! Zo by wěstota šulerjow a wučerjow zaručena była su zachodne durje přeco zawrjene. Wopytowarjo maja zaklinkać a so w sekretarjaće přizjewić.

domowy porjad

Domowy porjad našeje šule steji w šulskointernym dźeniku a móže so tam wot šulerkow a šulerjow přečitać.

wobjed

W jědźerni so wobjed poskići. Přećelni pomocnicy w kuchni wudawaja jědźne plany a poradźuja při modalitach płaćenja.