Šulska koncepcija

1. Smy dwurěčna šula za wšitke dźěći

 • dźěći wšelakich narodow a konfesijow wuknu pola nas zhromadnje
 • integrujemy dźěći z wosebitymi spěchowanskimi ćežišćemi

2. Naši šulerjo wuknu po koncepće  „2 plus” = serbšćina a němčina a dalše rěče (na př. jendźelšćina, čěsćina)

 • alfabetizujemy šulerjow ze serbskimi maćernorěčnymi (rěčna skupina 1) a dobrymi rěčnymi kmanosćemi w serbskej rěči
 • wšitke zbytni šulerjo wuknu serbšćinu w dwěmaj dalšimaj skupinomaj (rěčnej skupinje 2 a 3)
 • zapřijamy serbskorěčny časopis "Płomjo" do našeje wučby
 • poskićamy serbskorěčne wuknjenske pomocy za němskorěčnych staršich
 • šulski dom a kulturne programy wuhotujemy stajnje dwurěčnje
 • wobachadna rěč je po móžnosći we wšěch předmjetach a w běhu dnja serbska
 • wužiwamy poskitki wšelakich serbskorěčnych institucijow (Němsko-serbske ludowe dźiwadło, Serbski rozhłós, Serbski muzej, Ludowe nakładnistwo Domowina, Rěčny centrum WITAJ)

3. Šulerjo/šulerki, starši a wučerki dźěłaja zhromadnje na zwoprawdźenju šulskeje koncepcije

 • prezentacija šulerskich dźěłow w šulskim domje
 • předstajenje nazwučowanych přinoškow, n.př. při "show talentow"
 • kóžda rjadownja woli rjadowniskeho rěčnika
 • wólba šulerskeho rěčnika
 • wólba staršiskeho rěčnika rjadownjow a zastupjerja
 • štyri staršiscy rěčnicy su čłonojo šulskeje konferency
 • zhromadne wotewrjenje rjadowniskich staršiskich wječorow přez šulske wjednistwo započatkej
 • rěčne hodźiny poskićuja so po přez rjadowniskich a fachowych wučerjow
 • staršiski wječor z pedagogisko-psychologiskej temu za zajimowanych staršich – kóžde druhe lěto
 • integrowanje šulerjow a staršich do wuhotowanja rjadowniskeho a šulskeho žiwjenja

4. Wuknjemy ze wšěmi zmysłami

Najwažniše stołpy wuknjenja su:

1. Přiswojenje wědy:

 • spjelnjenje zaměrow wučbnych planow
 • fazu zastupa do šule organizować
 • při wuknjenskich problemach indiwiduelnje spěchować
 • čitansku kompetencu stopnjować
 • diferencowanje
 • metody trenować

2. Wuwiće kompetencow:

 • "Wuknjenje wuknyć", to rěka: pola dźěći kmanosć wuwić, wuknjenje samostatnje planować, strukturować, korigować a wuhódnoćić sebje posudźować
  • Hdźe steju?
  • Što hižo móžu?
  • Što mam hišće zwučować?

3. Orientacija na hódnotach:

 • toleranca, akceptanca, zmysł za zhromadnosć, pomocliwosć a zwjazanosć z přirodu
 • koncentrujemy so na dopóznaćeorientowane, wužiwajomne a problemy rozrisace wuknjenje
 • wuknyć ze wšěmi zmysłami
 • přewjedźenje wšelakich projektow

5. Rjadujemy wuknjenje we wšelakich formach dźěła

 • dźěło po tydźenskim planje
 • projektowa wučba
 • wuknjenska dźěłarnička
 • partnerske dźěło
 • šefowe nadawki
 • wuknjenje na stacijach atd.

6. Na našej šuli knježi wotewrjeny a dowěrliwy poměr

 • w šulskej zhromadnosći płaća prawidła zhromadneho žiwjenja - domowy porjad
 • kóžda rjadownja sformuluje wažne rjadowniske prawidła a hlada na dodźerženje
 • Ćežišća:
  • wužiwanje "prošu" a "dźakuju so"
  • zdwórliwy a čućiwy wobchad mjezsobu
  • so zamołwjeć jako znamjo narunanja
 • mamy šulerske słužby - kóždy šuler přewza zamołwitosć za wosebity wobłuk
 • rjadowniske wučerki, poradźowanska wučerka a šulska wjednica pomhaja při rozrisanju konfliktow
 • prawidłowne wuradźowanja šulerskich rěčnikow z šulskej wjednicu

7. Smy šula z wotewrjenymi cyłodnjowskimi poskitkami

 • wotewrjene cyłodnjowske poskitki wot šulskeho lěta 2006/2007 sem
 • wšitcy šulerjo maja móžnosć, so na poskitkach za zmysłapołne wuhotowanje swobodneho časa wobdźělić
 • rańše zastaranje poskići so wot 6.00 hodź (w hortach)
 • rytmizowanje šulskeho dnja
  • blokowa wučba
  • přez to - dlěše přestawki (wurunany poměr mjez fazami dźěła a wočerstwjenja
  • spěchowanske a wužadace poskitki w běhu dopołdnja (póndźelu)
  • wobjedowe zastaranje

8. Smy wotewrjena šula

 • dalši wutwar a skrućenje zwiska k partnerskej šuli w Pólskej
 • zhromadne šulske koncerty z hudźbnej šulu (w adwenće, na kóncu šulskeho lěta)
 • kooperaciske zrěčenja z pěstowarnjemi gmejny a z Radworskej wyšej šulu
 • zhromadne dźěło z hortomaj
 • zhromadne dźěło ze sportowym zjednoćenstwom Radwor a Přirodoškitnej staciju Njeswačidło we wobłuku cyłodnjowskich poskitkow